Občianske združenie

Názov: Občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60

Sídlo: Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, mestská časť Karlova Ves

Číslo účtu (IBAN) : SK72 1100 0000 0029 4146 3874

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa

Poplatok sa uhrádza 2x v priebehu školského roka vo výške 40 €

Vyhlásenie o 2%

Potvrdenie o zaplatení 2%

Cieľom združenia je pomáhať v rozvoji MŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava najmä:

  1. pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

  2. pri riešenií výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov

  3. pri zhromažďovaní námetov, pripomienok a požiadaviek rodičov týkajúcich sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení

  4. finančne pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre pedagógov a deti

  5. finančne a organizačne pri skvalitňovaní a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, školský dvor

  6. finančne pri nákupe nových hračiek

  7. finančne a organizačne pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách detí

  8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity

  9. pri organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti ažiakov, ako aj rodičov a učiteľov

Leave a Reply

Name *
Email *
Website