Poplatky

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ sumou 19,80 € mesačne za dieťa vždy do 10 dňa v mesiaci.

Podľa § 28 ods.7 a ods. 8 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  1. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  1. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  1. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku


Rodič je povinný čiastku uhradiť vždy do desiateho dňa v mesiaci.


číslo účtu: IBAN: SK67 5600 0000 0018 0414 0003 správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

 

Príkaz starostky k príspevku v MŠ

Leave a Reply

Name *
Email *
Website