Žiadosť do MŠ

Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť cez nasledujúci link : Žiadosť o prijatie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, Karlova Ves 

pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne:

  od 24. 04. 2017  do 05. 05. 2017

Vyplnené žiadosti sa budú prijímať   nasledovne:   

24.04. 2017 v čase od 13,00 do 17,00 hod.
26.04. 2017 v čase od 13,00 do 17,00 hod.
03.05.2017 v čase od 13,00 do 17,00 hod.
05.05.2017 v čase od 10,00 do 13,00 hod.
ostatné dni  v čase od 11,00 do 13,00 hod.

V prípade, že Vám uvedené termíny nevyhovujú, dohoda možná  telefonicky na čísle 0907 929 577

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY MAJERNÍKOVA 60 , BRATISLAVA-KARLOVA VES:

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa budú na základe žiadostí zákonných zástupcov detí prijímať:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 rokov) 

b) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;

c) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou školy 

ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a)   súrodenci už umiestnených detí v MŠ;

b)   deti s trvalým alebo prechodným bydliskom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia dieťaťa predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Na žiadosť je potrebné uviesť údaje a podpisy oboch rodičov a kontakt na účely komunikácie, čím potvrdia súhlas oboch so zápisom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa na v žiadosti uvedený kontakt na účely komunikácie najneskôr do 09. 06. 2017.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá MŠ zákonným zástupcom detí osobne alebo na telefónnom čísle 0907 929 577, 0944 501 420 alebo školské oddelenie Miestneho úradu/Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na telefónnom čísle: 02/602 59 237.

 

V Bratislave dňa 14.03.2017

……………………………

riaditeľka MŠ

Leave a Reply

Name *
Email *
Website